Monday, January 14, 2013


೨೦೧೩ ಶುಭಮಕ್ಕೆ ಸಕಲರ್ಗೆ

·                    ಜಗಕೆ , ಜನತೆಗೆ , ಸೋದರರಿಂಗೆ,
ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ಈ ನಾಡಿಂಗೆ -
·                    ನಿಮಗೆ, ನೇಹಿಗರಿಂಗೆ, ಮುದ್ದಣುಗರಿಗೆ,
ಮತ್ತೆ ನಾಡ ಹಿರಿಯರ್ಗೆ-
·                    ಎರಡು ಸಾಸಿರದ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಹೊಸ್ತಿಲಲಿ,
ಸಂಪದಮಕ್ಕೆ , ಸತ್ ಶಾಂತಿಯಕ್ಕೆ , -
·                    ಶುಭಮಕ್ಕೆ, ಸುಖಮಕ್ಕೆ, ಆನಂದಮಕ್ಕೆ ,
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜಯಮಕ್ಕೆ -
·                    ಪ್ರಿಯಮಕ್ಕೆ , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡ ನೆನಗೆ ಸಕಲ ಕಾಲಕೆ ,
ಸವಿ ಬಾಳ್ಕೆಯಕ್ಕೆ -
·                    ಬಯಕೆ :ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ; ಸಾಗರ
ಇವರ ಕನಸು : ನಿಜಮಕ್ಕೆ ;
·                    ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯ ತಾಣದಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಣಿರೆ - -

(ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ visit in viki Kannada)

No comments:

Post a Comment