Thursday, June 5, 2014

ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ಹತ್ವಾ ಲೋಚನ ವಿಶಿಖೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ |
ಗತ್ವಾ ಕದಚಿತ್ ಪದಾನಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ||
ಜೀವತಿ* ಯುವಾ ನ ವಾ ಕಿಂ|
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ವಿಲೋಕಯತಿ||
(*ದೃಷ್ಟ್ವಾಯುವಂ)??
ಋಣಕಾರಿ ಪಿತಾಶತ್ರು ಮಾತಾ ಚ ವ್ಯಭಚಾರಿಣೀ
ರೂಪವತೀ ನಾರೀ ಶತ್ರು, ಪುತ್ರ ಶತ್ರುರಪಂಡಿತಃ |
ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್|
ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪ್ರಿಯಂ ||
ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ |
ಏಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ ||No comments:

Post a Comment