Thursday, November 19, 2015

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ 2015

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ 2015
  • 243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವಧಿಯು ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
  • A total =  6,68,26,658 voters 
  • ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ...:
  • ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12
  • ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16
  • ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28
  • ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 01
  • ಐದನೇ ಹಂತ ನವೆಂಬರ್ 05
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ಮತಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್‌ 08    Bihar assembly elections 2015

         *

324

342
©ºÁgÀ
243

243

243
1990--10£ÉÃ
1995- 11£ÉÃ
2000=12£ÉøÀ¨sÉ
2005-13 £ÉÃ
2010
d.zÀ¼À
122

167
Dgï.eÉ.r
103
Dgï.eÉ.r
54
Dgï.eÉ.r
22
PÁA
71

29
PÁA
14
PÁA
10
PÁA
04
©eɦ
39

41
©eɦ
39
©eɦ +eÉrAiÀÄÄ
143
©eɦ +eÉrAiÀÄÄ
206
¹¦L
3

26
¸ÀªÀÄvÁ
29
J¯ï.d¦
10
J¯ï.d¦
3
EvÀgÉ
69

56
eÉrAiÀÄÄ
18
EvÀgÉ
26
EvÀgÉ
8


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Religion in Bihar[53]
Religion


Percent

 
82.7%
 
16.9%
 
0.1%
Others
 
0.3%000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Literacy rate from 1951 to 2011[99]
Year
Total
Males
Females
1961
21.95
35.85
8.11
1971
23.17
35.86
9.86
1981
32.32
47.11
16.61
1991
37.49
51.37
21.99
2001
47.53
60.32
33.57
2011
63.82
73.39
53.33
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 
ಒಕ್ಕೂಟ
contest
/ win
ಗೆಲುವು
ಒಟ್ಟು
ಜೆಡಿ(ಯು)+
RJD=101/ 80
JDU=101 / 71
Cong=41/ 27
178
178
ಬಿಜೆಪಿ+
BJP =157 / 53
LJP =42 /2
HAM / 21 / 1
RLS = 23 / 2
58
58
ಇತರೆ
CPI = 98 / 3
Ind =238 / 4

7
7
ಘೋಷಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು : 243
ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು : 243

000000000000000000000000000000000000000000000000000
0
0
00000
ªÀÄvÀUÀ½PÉ

2015 ©ºÁgÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ¥ÀPÀëªÁgÀÄ

Dgï.eÉr
eÉ.r.AiÀÄÄ
©.eÉ.¦.
PÁAUÉæ¸ï
J¯ï eÉ.¦
JqÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ
EvÀgÉ

18.4%
16.8%
24.4%
6.7%
4.8%
1.5%
9.4%

2010 ©ºÁgÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ¥ÀPÀëªÁgÀÄ ªÀÄvÀUÀ½PÉeÉ.r.AiÀÄÄ.
©.eÉ.¦.
Dgï.eÉr
J¯ï eÉ.¦
PÁAUÉæ¸ï
JqÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ
EvÀgÉ
000000
22.61%
16.46%
18.84%
6.75%
8.38%
1.69%
25.27%
0
0

No comments:

Post a Comment