Thursday, November 3, 2011

ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲ ---ವಿಜ್ಷಾನಿ ಹಬಲ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ


DzsÀĤPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀȶÖ. CxÀªÁ «±Àé «PÁ¸À


¸ÀȶÖAiÀÄ PÁ® :

DzsÀĤPÀ «eÁÕ¤ Jré£ï ºÀ§¯ï ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ°UÉ 1920 gÀ°è F «±ÀézÀ ¸ÀÈó¶Ö ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 jAzÀ 20 ©°AiÀÄ£ï -1200-2000PÉÆÃn -13.7©°AiÀÄ£ï CxÀªÁ 1370PÉÆÃn ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀQð¹zÁÝ£É. CªÀ£À £ÀAvÀgÀzÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ EzÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¸ÀºÀªÀÄvÀ ºÉÆA¢zÁÝgÉè®èzÉ «±Àé ¸ÀȶÖAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄ vÀªÀÄUÉ RavÀªÁV UÉÆvÁÛVºÉÆÃVzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÁÝgÉ.
ªÀĺÁ¸ÉÆàÃl (BIG BANG) :
EA¢£À F «±Á® «±Àé ¸ÀȶÖUÉ ªÉÆzÀ®Ä MAzÉà MAzÀÄ aPÀÌ PÀt, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À°ègÀªÀ MAzÀÄ ¥ÉÆæÃmÁ¤£À, PÉÆÃn-PÉÆÃn-ºÀvÀÄÛ ®PÀëzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ aPÀÌzÀÄ (10-20): (MAzÀÄ ¥ÉÆæÃmÁ¤£À ¨sÁgÀªÀÅ 1.66x10-24 UÁæA. CzÀgÀ 10-20 ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ aPÀÌzÀÄ, =10-44 JAzÀgÉ 1 gÀ ªÀÄÄAzÉ 44 ¸ÉÆ£ÉßUÀ½gÀĪÀ CAPɬÄAzÀ 1..66£ÀÄß ¨sÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ.) “CzÀÄ” JAzÀgÉ HºÉUÉ ¤®ÄPÀzÀµÀÄÖ D aPÀÌ PÀt CxÀªÁ “Qr” M¼ÀUÉà ±ÁR¢AzÀ G©â, MAzÀÄ ¸ÉPÉAr£À 10-40 PÁ®zÀ°è ¸Àé®à G©â 15x10-33 ¸ÉPÉAr£À°è MAzÀÄ £É°èPÁ¬Ä CxÀªÁ zÁæQë ºÀtÂÚ£À UÁvÀæzÀµÀÄ× zÀ¥ÀàªÁ¬ÄvÀÄÛ. DUÀ CzÀjAzÀ DZÉ SÁ° ¸ÀܼÀ DxÀªÁ ‘DPÁ±À’ JA§ÄzÀÄ EgÀ°®è. ‘¸ÀªÀÄAiÀÄ’ JA§ÄzÀÆ EgÀ°®è. DPÁ±À CxÀªÀ ‘¸ÉàÃ¸ï’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀªÀÄAiÀÄ’ CzÀgÉƼÀUÉà EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÆß CzÀÄ GAlĪÀiÁrPÉƼÀÄîwÛvÀÄÛ. 10-40 ¸ÉPÉAqÀÄ JAzÀgÉ, 1 ¸ÉPÉAqÀ£ÀÄß 1 gÀ ªÀÄÄAzÉ 40 ¸ÉÆ£ÉßUÀ½gÀĪÀ CAPɬÄAzÀ ¨sÁV¹zÀgÉ §gÀĪÀ PÁ®.
G§âgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ (EVOLUTION ERA):
C¸ÁzsÁgÀt ±ÁR¢AzÀ M¼ÀUÉà PÀÄ¢AiÀÄwÛzÀÝ ‘CzÀÄ’ F bÉÃzÁA±À PÀëtzÀ°è C¸ÁzsÁgÀt ªÉÃUÀzÀ°è ±ÁRªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ, MAzÀÄ ¸ÉPÉAr£À 10 ¸Á«gÀzÀ MAzÀ£Éà ¨sÁUÀzÀµÀÄ× ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAzÁUÀ 1000 ©°AiÀÄ£ï rVæ (109)¸É°ìAiÀÄ¸ï ±ÁRPÉÌ E½¢vÀÄÛ. ¸Àȶ×AiÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀ£ÀÄß ‘G§âgÀ-¸ÀªÀÄAiÀÄ’ (E£ï¥sÉèñÀ£ï) ªÉAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ (¸ÀÆAiÀÄð£À ªÉÄïÉäöÊ ±ÁR 60000 ¸É°ìAiÀĸï.) F ‘G§âgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ’zÀ°è CtÄ, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ, PÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è. D Cw ±ÁRPÉÌ PÀgÀV -±ÀQÛAiÀiÁV -¥ÀÄ£ÀB ‘¥sÉÆÃmÉÆÃ£ï’ DV, J¯Áè PÀqÉ MAzÉà §UÉAiÀÄ CAiÀĸÁÌAwÃAiÀÄ ±ÀQÛ EvÀÄÛ. F ¹Üw L£ï¹ÖãÀ£À ¤AiÀĪÀÄ: E=mc² UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ F ¹zÁÞAvÀªÉà ¸Àj JAzÀÄ M¦àzÁÝgÉ.
F ‘G§âgÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ’zÀ°è MAzÉà DVzÀÝ ªÀÄÆ® ¥ÀæPÀÈw ±ÀQÛAiÀÄÄ, EAzÀÄ PÁtĪÀ £Á®ÄÌ ‘ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ±ÀQÛ’ UÀ¼ÁV «¨sÀd£ÉUÉÆArvÀÄ. 1 ; DAiÀĸÁÌAvÀ ±ÀQÛªÀÄÆ®(¥sÉÆøïð) (PÁAvÀ vÀé) (UÁæ«mÉñÀ£ï), 2: «zÀåvï PÁAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀ (J¯ÉPÉÆÖçêÉÄUÉßÃn¸ÀªÀiï), 3,4, : PÀt¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥À槮 ªÀÄvÀÄÛ zÀħð® (¥sÉÆøïð) ±ÀQÛªÀÄÆ®. EzÀ®èzÉ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV, C¯ÁàAiÀÄÄ-«PÁAvÀvÀé zÀ (DåAn UÁæöå«n) GUÀªÀÄ. EzÀPÉÌ “ªÀĺÁ ªÀÄÆ® ¸ÀAAiÉÆÃd£À ¹zÁÞAvÀ’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ. (¢ UÁæöåAqï AiÀÄƤ¦üPÉñÀ£ï yAiÀÄj; GUT:The Grand Unification Theary)) «±ÀéªÀÅ 10-8 ¸ÉPÉAqï ¥ÁæAiÀÄ«zÁÝUÀ E¯ÉPÉÆÖçzÀħ𮠪ÀÄÆ®±ÀQÛ MqÉzÀÄ E¨ÁâUÀªÁV (E¯ÉPÉÆÖç«ÃPï ¥sÉÆøïð) gÉÃrAiÉÆà DåQÖ«n ªÀÄvÀÄÛ E¯ÉPÉÆÖçêÀÄåUÁßn¸ÀªÀiï D¬ÄvÀÄ; DV CªÀ£ÀÄß CzÉà ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ
¸Àȶ×AiÀÄ DgÀA¨sÀ :
»ÃUÉ bÉÃzÁA±À PÀëtzÀ°è ¸Àé®à vÀtÚUÁUÀÄvÁÛ 1 ¸ÉPÉAr£À 100£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀ PÁ®zÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄvÀÆÛ vÀtÂzÀÄ PÀtUÀ¼ÀÄ -¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄ £ÀÆåmÁætÄ, UÀ¼ÀÄ ‘¹ÜgÀ’ ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¦zÀݪÀÅ. DUÀ ±ÁRªÀÅ 100 ©°AiÀÄ£ï ¸É°ìAiÀĸï rVæUÉ vÀ®Ä¦vÀÄÛ.
J¯ÉPÁÖç£ÀUÀ¼ÀÄ, £ÀÆåmÁæ£ÀÄ, ¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj CªÀ£ÀÄß CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁqÀÄwzÀݪÀÅ.
¸Àȶ×AiÀÄ DgÀA¨sÀªÁV ¸ÉPÉAr£À ºÀvÀÛ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÁUÀ ¥Àæw 62 ¥ÉÆæÃmÁ¤UÉ 38 £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀݪÀÅ. «±Àé ªÉÄð£À UÀ¨sÁðªÀ¸ÉÜ ¬ÄAzÀ d£À£ÀªÁV PÉêÀ® 1 ¸ÉPÉAqÀÄ PÀ¼ÉzÁUÀ ¥Àæw 76 ¥ÉÆæÃmÁ¤UÉ 24 £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀݪÀÅ. DUÀ ±ÁRªÀÅ 10 ©°AiÀÄ£ï rVæUÉ E½¢vÀÄÛ. DUÀ «±ÀézÀ ‘¸ÁAzÀævÉ’ (qɤìn) “PÉêÀ®” ¤Ãj£À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ 3,80,000 zÀ¶ÖvÀÄÛ (FV£À MAzÀÄ UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ vÉÆlÄÖ ¤ÃgÀÄ 380Q.UÁæA vÀÆUÀÄwÛvÀÄÛ -DzÀgÉ DUÀ ¤ÃgÀÄ EgÀ°®è).
DgÀA¨sÀ¢AzÀ 14 ¸ÉPÉAr£À £ÀAvÀgÀ vÀtÚUÁUÀÄvÁÛ 3 ©°AiÀÄ£ï rVæ ¸É°ìAiÀĹìUÉ vÀ®Ä¦vÀÄÛ. FUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À M¼ÀV£À QæAiÉÄAiÀÄAvÉ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£À - «zÀ¼À£À QæAiÉÄ (¥sÀÆåd£ï) DgÀA¨sÀªÁV ¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄ-£ÀÆåmÁæ£ÀÄ ©ÃdªÀżÀî (rAiÀiÁljAiÀĪÀiï -¨sÁgÀ d®d£ÀPÀ)ªÀ¸ÀÄÛ UÀ¼À gÀZÀ£É DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. FUÀ «±Àé , FV£À ¸ÀÆAiÀÄð£À PÉÃAzÀæzÀ ±ÁRQÌAvÀ 70¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ ±ÁR ºÉÆA¢vÀÄÛ.
«±Àé PÉêÀ® 1 ©°AiÀÄ£ï rVæ ¸É°ìAiÀÄ¸ï ±ÁRPÉÌ E½zÁUÀ, ¥Àæw 86 ¥ÉÆæÃmÁ¤UÉ, 14 £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F ±ÁR zÀ°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À £ÀÆPÁl wPÁÌlzÀ°è, ‘ªÀĺÁ¸ÉÆàÃl’zÀ°è PÉÃAzÀæ ©ÃdzÀ°è ‘¹ÜgÀ PÉÃAzÀ’æUÀ¼ÁV PÉ®ªÀÅ £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ¼ÀÄ G½¢zÉÝà «±ÉõÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀvÉUÉ PÁgÀtªÁVzÉ.
ªÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀiÁðt
¸Àȶ×AiÀiÁV 4 ¤«ÄµÀóUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¥ÀæQæAiÉÄ DgÀA¨sÀªÁV, ¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ (d®d£ÀPÀzÀ ©Ãd) ªÀÄvÀÄÛ rAiÀiÁljAiÀĪÀiï ©ÃdUÀ¼ÀÄ »Ã°AiÀĪÀiï (2 ¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÀÆåmÁæ£ï UÀ¼ÀļÀîzÀÄÝ) UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQ£À ¸É¯ÉAiÉÆA¢UÉ (£ÀÆåQèAiÉƹAxɹ¸ï) gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀªÀÅ »ÃUÉ PÉêÀ® 25% £ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ »Ã°AiÀĪÀiï DzÀªÀÅ, PÁgÀt ¹ÜgÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀ®Ä E£ÀÆß CwAiÀiÁzÀ ±ÁR«vÀÄÛ.
ªÀĺÁ¸ÉÆàÃlzÀ 30 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ «±ÀézÀ ±ÁPÀ 300«Ä°AiÀÄ£ï rVæ ¸É°ìAiÀĸï UÉ E½¢vÀÄÛ. FUÀ «±Àé «¸ÁÛgÀUÉÆAqÀÄ DzÀgÀ ¸ÁAzÀævÉ ¤Ãj£À 10gÀµÀÖPÉÌ E½¢vÀÄÛ. d®d£ÀPÀ »Ã°AiÀĪÀiï CtÄUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉ eÉÆvÉAiÀiÁV EzÀݪÀÅ. E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼ÀÄ IÄt «zÀÄåvï ºÉÆA¢ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ. FUÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ “¥Áè¸Áä” ¹ÜwAiÀÄ°èvÀÄÛ ; EzÀÄ FUÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À UÀ¨sÀðzÀ°ègÀªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw.
F ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄA¢£À 3,00,000 ªÀµÀð £ÀqɬÄvÀÄ. «±Àé G§ÄâvÁÛ «±Á®ªÁUÀÄvÁÛ vÀtÚUÁUÀÄvÁÛ EA¢£À ¸ÀÆAiÀÄð£À ªÉÄîªÉÄÊ ±ÁRPÉÌ JAzÀgÉ 60000c (10,8000F) UÉ vÀ®Ä¦vÀÄ. F ±ÁRzÀ°è CtÄgÀZÀ£É ¸ÁzsÀå ªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ©ÃdUÀ¼ÀÄ E¯ÉPÁÖç£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉƼÀèªÁzÀªÀÅ. »ÃUÉ CtÄUÀ¼ÀgÀZÀ£É AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ «±ÀéªÀÅ ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁ¬ÄvÀÄ (mÁæ£ïì¥ÀgÉAmï).
gÉÃrAiÉÄñÀ£Àð ¤AzÀ «±Àé ªÀÄvÀÛµÀÄÖ vÀtÚUÁV, -2700 ¸ÉA.ªÀgÉUÀÆ §A¢zÉ. EzÀ£ÀÄß gÉÃrAiÉÆà mÉ°¸ÉÆÌÃ¥À¤AzÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÉ. F «±ÀézÀ »UÀÄΫPÉ E£ÀÆß ¤Aw®è. CzÀÄ CUÁzsÀ ªÉÃUÀzÀ°è »UÀÄÎvÀÛ¯Éà EzÉ.
PÀvÀÛ¯É ªÀ¸ÀÄÛ : “PÀȵÀÚ zÀæªÀå’ : CUÉÆÃZÀgÀ ±ÀQÛ, (vÀªÉÆïÉÆÃPÀ/ vÀªÀĸÀÄì?) :
¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃrAiÉÄñÀ£ï C®èzÉ F «±ÀézÀ°è £ÀPÀëvÀæ ¤ÃºÁjPÉUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤UÀÆqsÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀĺÁ¸ÉÆàÃl ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E¢ÝgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀQð¹zÁÝgÉ. PÁgÀt, «±ÀézÀ°ègÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¤ÃºÁjPÉ £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÁtĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ±ÀQÛ-ªÀ¸ÀÄÛ -zÀæªÀå CqÀVzÉ JAzÀÄ RUÉÆüÀ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ wêÀiÁð¤¹zÁÝgÉ.
UÁå¯ÁQì CxÀªÁ ¤ÃºÁjPÉ, £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAd, zÀÆgÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀPÀëvÀæ UÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ºÉaÑ£À zÀæªÀå-gÁ²AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà CAiÀĸÁÌAwÃAiÀÄ ±ÀQÛ «±Àé »UÀÎwÛgÀªÀÅzÀ£ÀÄß dVÎ dVÎ »rAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁÝgÉ. UÉÆwÛ®èzÀ PÀqɬÄAzÀ CAiÀĸÁÌAwÃAiÀÄ QgÀtUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁÝgÉ.
F zÀæªÀå ºÉÆgÀUÉ £ÀªÀÄUÉ PÁt ¹UÀÄwÛgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ -gÁ², ±ÀQÛ¸ÀAZÀAiÀÄQÌAvÀ JµÉÆÖà ¥Á®Ä ºÉaÑ£ÀzÉAzÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁrzÁÝgÉ, ‘CzÀÄ’, £ÀªÀÄUÉ PÁtĪÀ, ¯ÉPÀÌPÉÌ ¹UÀĪÀ «±ÀézÀ MlÄÖ zÀæªÀå-gÁ²VAvÀ 10 ¥Á®Ä CxÀªÁ 100 ¥Á®Ä ºÉaÑ£À zÀæªÀå-gÁ² ºÉÆA¢zÉ (500 ¥ÀlÄÖ ºÉZÀÄÑ JAzÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÁÝ£É- ¦æmïÓ féQÌ, ¹élÓgï¯Éar£À R¨sËvÀ «eÁÕ¤ , §æºÁäAqÀUÀ¼À vÀdÕ.) JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §A¢zÁÝgÉ. CzÉà “qÁPïð ªÀiÁålgï” CxÀªÁ “JPÉëÆÃnPï ªÀiÁålgï” ; “PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ zÀæªÀå”. F PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ zÀæªÀå £ÀªÀÄUÉ PÁtwÛgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ gÀÆ¥ÀzÀ°è®è ; DzÀgÉ CzÀgÀ PÁAwÃAiÀÄ (UÁæ«mÉñÀ£À¯ï ¥sÉÆøïð) ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ..AiÀiÁªÀÅzÉà «QgÀt ¸ÀƸÀÄwÛ®è.) CzÀ£ÀÄß “«LJªÀi璉(weakly interacting massive particles” WIMP) UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.. »UÀÄÎwÛgÀĪÀ «±ÀézÀ°è PÁAwÃAiÀÄ ªÀåvÁå¸À, ¤ÃºÁjPÉUÀ¼ÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è ºÀgÀrgÀĪÀ PÀæªÀÄ, DPÁ±ÀzÀ°è ºÀgÀrgÀĪÀ ºÉÆUÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ, PÀ¥ÀÄà UÀļÉîUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹gÀªÀ, CxÀªÁ ªÀÄÄaÑgÀĪÀ vɼÀĪÁzÀ PÀ¥ÀÄà «±Á® ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ, EªÀÅ PÀ¥ÀÄà zÀæªÀåzÀ EgÀĪÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ.
F “PÀ¥ÀÄà zÀæªÀå” zÀ EgÀĪÀ£ÀÄß M¥Àà¢zÀÝgÉ RUÉÆî ±Á¸ÀÛçdÕgÀÄ «±Àé «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀĪÀ°è §ºÀ¼À PÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄPÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÁV “PÁ¸ÉÆä¯ÉÆf” CxÀªÀ RUÉÆî±Á¸ÀÛç F ‘PÀ¥ÀÄà zÀæªÀåzÀ’ EgÀĪÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArzÉ.

No comments:

Post a Comment