Saturday, November 26, 2011

HUMAN EVOLUTION
¥Áæt dUÀvÀÄÛ - «AUÀqÀuÉ («PÁ¸À PÀæªÀÄzÀAvÉ) (EXPANDED)
1. D¢fêÀ ªÀA±ÀzÀ -¸ÀàAdÄUÀ¼ÀÄ.
2.mÉƼÀÄî zÉûUÀ¼ÀÄ (¥Áè¤AiÉƯÁ¬Äqï ¥ÀƪÀð ªÀA²UÀ¼ÀÄ) (d®ZÀgÀ)
3. ZÀ¥ÀàmÉ zÉûQÃlUÀ¼ÀÄ (¥ÁæaãÀ CPÉƬįÉÆêÉÄÃvï ªÀA²)
4.¥ÁæaãÀ PÉƬįÉƪÉÄÃmï :-
4J-ªÉÆ®Äå¸À̸ï -ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ ? 4.©,C¤ß°qï UÀ¼ÀÄ -£ÀAdļÉî ªÀA²
4-©-1. DjѤqïUÀ¼ÀÄ - eÉÃqÀ ªÀA².
4-©-2, PÀÄæ¸ÉÆÛìÄAiÀÄ£ï UÀ¼ÀÄ -¸ÀA¢¥À¢UÀ¼ÀÄ
4-©-3, E£ÉìPïÖ -QÃlUÀ¼ÀÄ
4-¹-Ja£ÉÆÃqÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ-a¥ÀÄàfë
4-¹-1, «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ
4-¹-2, G¨sÀAiÀÄfë (PÀ¥Éà EvÁå¢)
4-¹-3, gÉ¥ÉÖöʯï UÀ¼ÀÄ (¸ÀjøÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ)
4-¹-4, ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ.
4-¹-5, ¸À¸ÀÛ¤UÀ¼ÀÄ

No comments:

Post a Comment